Ile kosztuje wytoczenie sprawy?

Chcąc oszacować ogólny koszt, z jakim należy się liczyć podejmując decyzję o rozpoczęciu postępowania sądowego skierowanego przeciwko bankowi należy wziąć pod uwagę dwie zasadnicze grupy kosztów. Znaczenie będą miały koszty sądowe oraz koszty związane z wynagrodzeniem profesjonalnego pełnomocnika, reprezentującego kredytobiorcę przed sądem.

I Koszty sądowe:

W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych – a taką czynnością jest udzielenie kredytu frankowego, opłata sądowa dla konsumenta lub osoby fizycznej nie może być wyższa niż 1.000,00 zł i opłata ta jest pobierana w każdej sprawie powyżej 20.000,00 zł

Jednakże jeżeli sprawa wytoczona jest o kwotę niższą niż 20.000,00 zł, to zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata będzie wymagana przez sąd w zależności od wysokości przedmiotu sporu. Zgodnie z przedstawionym poniżej wykazem od pisma pobiera się opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

Zatem jeżeli w pozwie żąda się od banku kwotę do 20.000,00 zł pozew należy opłacić zgodnie z wskazanymi progami. Jeżeli żądanie przekracza kwotę 20.000,00 zł opłata wynosi jedynie 1.000,00 zł i zgodnie z obecnymi przepisami nie będzie wyższa – niezależnie od wartości dochodzonego świadczenia i to nawet w sytuacji, gdy żądanie będzie obejmowało 500.000,00 zł i więcej.

Ponadto, jeżeli decydujemy się na zastępstwo przez profesjonalnego pełnomocnika w postaci radcy prawnego lub adwokata, działającego na podstawie pełnomocnictwa dodatkowo do właściwego urzędu gminy należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 17,00 zł.

Zatem samo wytoczenie powództwa wiąże się z kosztami w postaci opłaty sądowej – od 30,00 zł do 1.000,00 zł oraz opłatą skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł.

II Koszty zastępstwa prawnego

Drugą grupę kosztów stanowią natomiast koszty związane z reprezentacją przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub adwokata.

Na wysokość jego wynagrodzenia składają się wszystkie elementy z poniesionymi kosztami prowadzenia sprawy. Nie bez znaczenia pozostaje również stopień skomplikowania sprawy jaka jest do prowadzenia, chociaż należy zauważyć, że „sprawy frankowe” ulegają stopniowemu uproszczeniu. Niemniej ostateczna wysokość wynagrodzenia pełnomocnika najczęściej regulowana jest indywidualną umową i obejmuje wszelkie wskazane powyżej czynniki, a jej ostateczny kształt jest najczęściej wynikiem ustaleń uwzględniających specyfikę danej sprawy.

Jednak nie mniej ważny jest, funkcjonujący ustawowy generalny zakaz pobierania przez pełnomocników wynagrodzenia uzależnionego wyłącznie od sukcesu odniesionego w sprawie, np. w postaci procentu od wygranej kwoty. Takie postępowanie grozi sankcjami zawodowymi dla pełnomocnika. Mimo wszystko, zważywszy na charakter spraw frankowych kwalifikowanych często jako problem społeczno-systemowy, do którego należy podchodzić w sposób szczególny, częstokroć wymagana jest opłata wstępna w kwocie odzwierciedlającej niezbędne koszty ponoszone przez pełnomocnika w związku z przyjęciem sprawy i rozpoczęciem działania. Większość ciężaru wynagrodzenia przerzucona jest na efekt końcowy sprawy

Wbrew pozorom i nieprawdziwym opiniom, które funkcjonują w przestrzeni opinii publicznej, porównując koszty wszczęcia i prowadzenia spraw frankowych do innych spraw sądowych związanych z dochodzeniem zapłaty na drodze cywilnoprawnej sprawy frankowe są sprawami tanimi. Wpływa na to przede wszystkim wysokość opłaty sądowej, która nigdy nie przekroczy 1.000,00 zł podczas, gdy w innych sprawach może osiągnąć nawet 200.000,00 zł – w skrajnych przypadkach. Ponadto coraz bardziej przychylna konsumentom i osobom fizycznym linia orzecznicza, powoduje, że pojawia się coraz więcej wygranych spraw, a to wiąże się z zasądzaniem przez sądy zwrotu poniesionych kosztów.

Kontakt: https://kredytyfrankowepomoc.pl