Frankowiczom przysługują różnorodne żądania, w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdują. Jeśli chodzi o kredyty indeksowane można domagać się uznania za nieważne samych klauzul dotyczących mechanizmu waloryzacji (tzw. „odfrankowienie”) lub nawet unieważnić całą umowę, tak jak to ma miejsce w przypadku kredytu denominowanego.

Unieważnienie umowy kredytowej pociąga za sobą stwierdzenie, że taka transakcja nigdy nie miała miejsca. Oznacza to, że każda ze stron kredytu musi oddać drugiej stronie to co wzajemnie świadczyła. Frankowicz musi zatem oddać otrzymaną od Banku kwotę kredytu, a Bank musi zwrócić pobrane dotychczas raty wraz z odsetkami, prowizjami, składami za ubezpieczenie a także wszelkie inne dodatkowo pobierane opłaty.

W przypadku odfrankowienia sprawa jest bardziej skomplikowana. Z umowy usuwane są bowiem zapisy, na mocy których Bank samodzielnie, w sposób zupełnie dobrowolny i niezależny od kredytobiorcy ustalał wysokość kursu walut, które bezpośrednio wpływały na wysokość rat. Pozbawienie umowy kredytu tych postanowień powoduje, iż mamy do czynienia z kredytem złotówkowym, a nie walutowym. Roszczenie konsumenta sprowadza się w takim, przypadku do żądania zwrotu nadpłaconych rat kredytu.

Jednocześnie ustalenie wysokości nadpłaconych rat nie jest łatwym zadaniem. Należy przy takich kalkulacjach wziąć pod uwagę indywidualne czynniki takie jak: rodzaj kredytu, jego wysokość, długość okresu kredytowania, wysokość dokonanych dotychczas spłat, jak również przyjęte przez Bank wysokości kursów walut.

Aby ułatwić Państwu oszacowanie wartości nadpłaconych rat zapraszamy do skorzystania z udostępnionego na naszej stronie internetowej kalkulatora dla Frankowiczów, który pozwoli w przybliżeniu obliczyć wysokość indywidualnego roszczenia, z którym można pójść do sądu.