W dniu 17 lipca 2019 roku prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy nowelizującej został złożony w Sejmie przez prezydenta jeszcze w sierpniu 2017 roku.

Ustawa nowelizująca wprowadza nową formę pomocy kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji w postaci pożyczki na spłatę zadłużenia. Kredytobiorca będzie mógł skorzystać z takiej pożyczki w przypadku, gdy dokonał sprzedaży kredytowanej nieruchomości, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła pozostałej do spłacenia kwoty kredytu. Maksymalna możliwa do uzyskania wysokość pomocy w tej formie wynosi 72 000 zł.

Ustawa wydłużyła także maksymalny okres, w którym kredytobiorca może korzystać z pomocy w formie wsparcia polegającego na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę rat. Dotychczas korzystanie z wsparcia było możliwe tylko przez okres 18 miesięcy, natomiast ustawa nowelizująca wydłużyła ten okres do 36 miesięcy. Podwyższeniu uległa także kwota maksymalnego miesięcznego wsparcia, która z 1 500 zł została zmieniona na 2 000 zł.

Został również wydłużony okres spłaty udzielonej pomocy, który będzie wynosił 12 lat od miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, a nie jak dotychczas 8 lat. Nowelizacja wprowadziła także instytucję umorzenia pozostałej części udzielonego wsparcia lub pożyczki w przypadku gdy kredytobiorca, bez opóźnienia w spłacie, dokona spłaty 100 rat.

Nowelizacja łagodzi także warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać z pomocy. Po zmianie skorzystanie z pomocy będzie możliwe, gdy stosunek miesięcznych wydatków kredytobiorcy związanych z kredytem do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy przekracza 50% (dotychczas stosunek ten musiał przekraczać 60%) lub miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza dwukrotności kwoty wskazanej w ustawie o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy (dotychczas była to jednokrotność).

Należy wskazać, że ustawa skierowana jest nie tylko do kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt w walucie obcej, ale także do tych, którzy posiadają kredyt złotówkowy. Z możliwości pomocy może nadal skorzystać tylko wąska grupa kredytobiorców, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. Podsumowując, nowelizacja, pomimo wiązanych z nią nadziei, nie wprowadziła więc żadnych większych zmian dla Frankowiczów.

Autor:

Kamila Żmidzińska – aplikant radcowski